ساختمان اداری بلوار فرهنگ
کارفرما
شرکت ساختمانی ست

مساحت
8175 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران، سعادت آباد
توضیحات: