طرح جامع شهرک های 200 واحدی سام و زال قشم
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت
96 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: