مجتمع تجاری اداری اصفهان
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
۱۱۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
اصفهان
توضیحات: