طرح توسعه چهارم کارخانجات پایا
کارفرما
صنایع ارتباطی پایا

مساحت
۵۵۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
شهرک صنعتی عباس آباد
توضیحات: