مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران
کارفرما
تعاونی مسکن سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

مساحت
۱۱۱۴۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: