بازار ماهی فروشان و ساختمان اداری لنگرگاه صیادی سلخ
کارفرما
منطقه آزاد قشم

مساحت
3000 مترمربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره قشم
توضیحات: