پارک مرودشت
کارفرما
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مساحت
1 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
شیراز
توضیحات: