کارخانجات شرکت دمنده
کارفرما
شرکت دمنده

مساحت

تاریخ پروژه

مکان پروژه
توضیحات: