مجتمع تجاری مسکونی راور
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
۳۹۲۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
راور
توضیحات: