ساختمان اداری هلدینگ خلیج فارس
کارفرما
شرکت خوارزمی

مساحت
2000

تاریخ پروژه
1394

مکان پروژه
پردیس پتروشیمی بندر امام(ره)
توضیحات:
این طرح به منظور تجمیع امور اداری بندر امام اجرا شده است .
ضمن تلاش برای رعایت معماری همساز با اقلیم  ، طراح سعی کرده است طرح خود را در بیشترین همنوایی با محیط صنعت قرار دهد.