مجتمع مسکونی 700 واحدی پتروشیمی ماهشهر
کارفرما
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مساحت

تاریخ پروژه

مکان پروژه
ماهشهر
توضیحات: