طرح تقاطع های شهر کهریزک
کارفرما
شهرداری کهریزک

مساحت

تاریخ پروژه

مکان پروژه
کهریزک
توضیحات: