طرح آماده سازی اراضی پردیس دانشگاه علوم پزشکی در شهر جدید صدرا
کارفرما
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مساحت
200 هکتار

تاریخ پروژه
1386

مکان پروژه
شیراز، شهر جدید صدرا
توضیحات:
پیرو تهیه طرح جامع و تفصیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توسط مهندسین مشاور آهون ، طرح آماده سازی اراضی مذکور توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . مطالعات انجام گرفته تا در نظر گرفتن اصل پایدار و محکم طرح جامع ، به عنوان احکام لازم الرعایه در نهیه طرح آماده سازی مورد تائید کارفرما و مشاور بوده است . این مطالعات در 10 بخش انجام گرفته که عبارتند از : 1- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه 2- بررسی وشناسایی کلی کالبدی و ضوابط و مقررات 3- بررسی ومطالعه درمورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت 4- بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزاتی مورد نیاز شامل آب ، برق ، تلفن و ... 5- برنامه ریزی کالبدی 6- تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش 7- مطالعات سیویل 8- نحوه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 9- روسازی معابر