مجتمع مسکونی فرهنگیان
کارفرما
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

مساحت
44000 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: