طرح مسابقه مرکز همایش های علمی همدان
کارفرما
معاونت عمرانی دانشگاه بوعلی سینا

مساحت
37500 مترمربع

تاریخ پروژه
1389

مکان پروژه
همدان
توضیحات: