مجموعه فرهنگی ورزشی نونهالان
کارفرما
شهرداری منطقه ۳ تهران

مساحت
۵۱۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: