سالن کشتی زابل
کارفرما
اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان

مساحت
2590 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
زابل
توضیحات: