شهرک واوان
کارفرما
وزارت مسکن و شهرسازی

مساحت
28 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: