مرکز فرهنگی، تجاری، مذهبی و اقامتی کرمانشاه
کارفرما
سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

مساحت
۲۳۳۸۵ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
کرمانشاه
توضیحات: