پارک جنگلی و استخر دلفین های کیش
کارفرما
شرکت تجارت بین المللی ثابت

مساحت
۵۵ هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره کیش
توضیحات: