تهیه دستورالعمل فنی در طراحی و اجراء جزئیات معابر و محوطه های شهری تهران
کارفرما
سازمان زیباسازی شهر تهران

مساحت

تاریخ پروژه
1379

مکان پروژه
تهران
توضیحات:
طرح دستورالعمل فنی در طراحی و اجراء جزئیات معابر و محوطه های شهر تهران به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری رفاهی ، زیبایی شناختی و ایمنی از محیط اینگونه فضاها در سطح شهر تهران توسط سازمان زیباسازی شهر تهران به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . این طرح در 4 مرحله انجام شده است که عبارتند از : مرحله 1 : تنظیم هدف ها ، اصول و مبانی ، معیارهای طراحی کالبدی ، شناخت کلی عناصر طراحی ، شناخت وضع موجود محیط طبیعی و مصنوعی تهران، مرحله 2 : ایده یابی و راه یابی به طرح های تیپ معابر و محوطه ها، مرحله 3 : ارزیابی راه حل ها، مرحله 4 : تصمیم گیری و سنتز راه حل ها. که نهایتاً در 3 جلد به شرح زیر تهیه شده است : جلد اول : اصول و مبانی طراحی از دیدگاه طراحی شهری، جلد دوم : طرح های تیپ معابر و محوطه های شهری، جلد سوم : جزئیات تیپ ساختمانی برای معابر و محوطه های شهری.