پارک دوقوز
کارفرما
شهرداری منطقه 3 تهران

مساحت
3500 تهران

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: