مجتمع اداری، تجاری، فرهنگی، رفاهی
کارفرما
شهرداری منطقه ۳ تهران

مساحت
۱۰۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: