طرح مسابقه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی
کارفرما
معاونت عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )

مساحت
7500 مترمربع

تاریخ پروژه
1389

مکان پروژه
قزوین
توضیحات:
در خرداد ماه سال 1389 به منظور توسعه فضاهای آموزشی ، طراحی و اجرای ساختمانهای دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) از سوی معاونت عمرانی دانشگاه ، طرح دانشکده معماری و شهرسازی به مسابقه گذارده شد . در مرداد ماه از این مهندسین مشاور به عنوان برنده مسابقه جهت عقد قرارداد تهیه مراحل اول و دوم طراحی و فاز سه دانشکده فوق در زمینی در بخش میانی پردیس دانشگاه امام خمینی به مساحت 18500 با سطح زیربنای حدود 7500 مترمربع مترمربع در 3 طبقه با تاکید بر اصول ارائه شده در طراحی مفهومی دعوت به عمل آمد. در حال حاضر بنای مذکور در مرحله اجرا است . فضاهای اصلی تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - فضاهای آموزشی به مساحت 2880 مترمربع، - فضاهای خدماتی – رفاهی به مساحت 640 مترمربع، - فضاهای اداری به مساحت 620 مترمربع، - فضاهای کمک آموزشی به مساحت 600 مترمربع. سایر فضاهای وابسته عبارتند از : فضاهای ارتباطی ، تاسیساتی و .....