کانون های تیپ جوانان بسیج در چهار اقلیم
کارفرما
سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج

مساحت

تاریخ پروژه
1384

مکان پروژه
تیپ در چهار اقلیم مختلف
توضیحات:
طراحی فاز یک و دو مجموعه کانون های بسیج به صورت تیپ و در چهار اقلیم مختلف سرد ، گرم و خشک، گرم و مرطوب و معتدل و مرطوب با سه نوع درجه بندی شامل کانون درجه یک ، درجه دو الف و ب و درجه 3 ، توسط مدیریت فنی سازمان اجرایی مهندسی نیروی مقاومت بسیج به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . فضاهای ثابت تشکیل دهنده طرح عبارتند از : - بخش آموزشی، - بخش ورزشی، - فضای اداری، - بخش فرهنگی، - بخش مشاوره، - بخش هنری، - بخش فنی و حرفه ای.