طرح توسعه سوم کارخانجات پایا
کارفرما
صنایع ارتباطی پایا

مساحت
۲۴۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: