طرح مجتمع تجاری و برج های مسکونی یاس
کارفرما
برج های مسکونی تجاری نور

مساحت
۲۰۶۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: