سالن کشتی زاهدان
کارفرما
اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان

مساحت
۲۳۰۰ متر مریع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
زاهدان
توضیحات: