طرح توسعه کارخانجات رضا ترانس ورک مشهد
کارفرما
شرکت رضا ترانس ورک

مساحت
۲۲۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
مشهد
توضیحات: