مجتمع مسکونی رودهن تعاونی مسکن کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران
کارفرما
تعاونی مسکن سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

مساحت
۹۳۷۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
رودهن
توضیحات: