طرح ساختمان موسسه فرهنگی هنری بنیاد آسمان
کارفرما
موسسه بنیاد آسمان

مساحت
۱۷۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
قم
توضیحات: