طراحی شهری محور تهران-قم در محدوده کهریزک
کارفرما
شهرداری کهریزک

مساحت
6 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جنوب تهران
توضیحات: