طرح توسعه و عمران شهر کهریزک
کارفرما
شهرداری کهریزک

مساحت
1918 هکتار

تاریخ پروژه
1383

مکان پروژه
کهریزک
توضیحات:
طرح جامع و پیرو آن طرح تفصیلی شهر کهریزک در تاریخ 11/3/1387 به مساحت 1918 هکتار واقع در استان تهران ، جنوب شهرستان ری توسط شهرداری کهریزک به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . در حال حاضر تهیه طرح تفصیلی نیز خاتمه یافت است.