مسجد پتروشیمی بندر امام(ره)
کارفرما
هلدینگ خلیج فارس

مساحت
1200

تاریخ پروژه
1394

مکان پروژه
ماهشهر-پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)
توضیحات: