طرح مجتمع خدماتی تفریحی ورزشی ستاره کیش
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب

مساحت
۳ هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جزیره کیش
توضیحات: