موزه باغ غدیر اصفهان
کارفرما
شهرداری اصفهان

مساحت
4000 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
اصفهان
توضیحات: