ساختمان سرای محله رستم آباد
کارفرما
شهرداری منطقه 3 تهران

مساحت
6730 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: