مجتمع تجاری میدان 100 ماهشهر
کارفرما
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مساحت
۲۵۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
ماهشهر
توضیحات: