خانه های کشتی و ورزشهای رزمی تیپ
کارفرما
سازمان تربیت بدنی

مساحت
4000 مترمربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
شهرهای مختلف
توضیحات: