طرح مسابقه موزه ملی کره جنوبی
کارفرما
مسابقه بین المللی

مساحت
۱۱۰۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
کره جنوبی
توضیحات: