طرح جامع – تفصیلی شهر کلور
کارفرما
سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل

مساحت
91 هکتار

تاریخ پروژه
1389

مکان پروژه
شهر کلور
توضیحات:
طرح جامع – تفصیلی شهر کلور به مساحت 91 هکتار واقع در استان اردبیل ، مرکز بخش شاهرود توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل به شرکت مهندسین مشاور آهون واگذار گردید . این پروژه در حال حاضر خاتمه یافته است.