سالن چند منظوره پردیس میلاد کرمان
کارفرما
موسسه ناجی سازان امین

مساحت
۶۵۶۱ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
کرمان
توضیحات: