مجتمع مسکونی اراک
کارفرما
وزارت مسکن و شهرسازی

مساحت
15000 متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
اراک
توضیحات: