مطالعات امکان سنجی شهرک مسکونی
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
150 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
کهریزک
توضیحات: