ویلای مسکونی در نیاوران
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
۳۰۰۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: