بانک کارآفرین فرشته
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین

مساحت
۶۶۱۷۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
تهران
توضیحات: