انبارهای مکانیزه شهر کهریزک
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
50 هکتار

تاریخ پروژه

مکان پروژه
جنوب تهران
توضیحات: