ویلا در مازندران
کارفرما
بخش خصوصی

مساحت
۴۵۰ متر مربع

تاریخ پروژه

مکان پروژه
مازندران، روستای انارور




توضیحات: